Huisregels.

Wennen op de BSO

Het is belangrijk dat je kind zich snel thuis voelt op de BSO. Met je kind ben je dan ook van harte welkom om langs te komen, rond te kijken of mee te doen. We maken daarover graag een afspraak. Dat kan via de mail.

Algemene dagindeling

Alle kinderen worden van school gehaald en gaan onder begeleiding naar de BSO-locatie. Oudere kinderen mogen, als ze daarvoor toestemming hebben gekregen van ouders, zelfstandig naar de BSO gaan. 

Jonge kinderen worden vervoerd met bakfietsen, kinderen die kunnen fietsen rijden met ons mee. Alle kinderen dragen rode hesjes voor de veiligheid. Er is altijd voldoende begeleiding.

Op de BSO wordt samen gegeten en wat gedronken. Dit is meteen het moment om rustig de verhalen van de kinderen te horen. Daarna is het tijd voor een (creatieve) activiteit, vrijspel of een uitstapje. Deelname aan activiteiten is niet verplicht. Het kind kan kiezen

Tijdens vakanties of studiedagen is er meer tijd om dingen te ondernemen. Ruim van te voren is het vakantieprogramma bekend en de tijden waarop we weg gaan voor een uitstapje.

Oudergesprekken

Eénmaal per jaar een gesprek over je kind is gebruikelijk. Los daarvan is het altijd mogelijk om vragen te stellen, uit te wisselen of een extra afspraak te maken.

Halen en brengen

Bij het halen van je kind(eren) nemen we tijd voor de overdracht. Over het verloop van de dag of bijvoorbeeld naar aanleiding van mededelingen gedaan door de leerkracht op school. Heb je hier geen tijd voor? Geef altijd even aan dat je je kind meeneemt. 

Wordt je kind door een ander opgehaald na schooltijd of gaat het bij een vriendje spelen? Geef dit van te voren door. Kinderen worden zonder afspraak nooit aan onbekenden overgedragen.

Te laat ophalen

Het kan gebeuren dat je het niet redt om je kind op tijd te halen. Ben je laat geef dit dan door. Telefonisch of via de app-groep. Nog later. Probeer dan je kind te laten ophalen door een ander. Geef het door, zodat kind en medewerker op de hoogte zijn. Kom je vaker dan twee keer tien minuten te laat, dan wordt dit (per kwartier) in rekening gebracht. Eventueel doen we een voorstel tot verlenging van de opvangtijd in het contract.

Afwezigheid en vakantie

Is je kind afwezig door ziekte of vakantie? Geef dit graag door. Via de werktelefoon, mail of middels een appbericht.

Heb je al een planning voor vakantie(s) dan zouden wij deze graag ontvangen i.v.m onze agenda en bezetting van personeel.

Vakantieopvang

Vakantieopvang wordt door ons aangekondigd via WhatsApp. Je hebt een aantal dagen om je  kind op te geven. De deadline daarvoor wordt aangegeven in het verstuurde appbericht. Aanmelden op een later tijdstip kan, maar biedt geen garantie op een plek. Is je kind eenmaal ingeroosterd dan worden de opvangdagen in rekening gebracht.

Studiedagen

Hier gelden de afspraken zoals van toepassing op vakantieopvang. 

Uitstapjes tijdens studie- en vakantiedagen

Tijdens studie- en vakantiedagen gaan wij er regelmatig op uit. Het is dan niet mogelijk kinderen tussentijds op te halen. Ophalen vanaf de locatie waar we ons op dat moment bevinden is (meestal) wel mogelijk. 

Ons advies is om op deze opvangdagen geen aparte afspraken te plannen voor je kinderen tijdens opvanguren. Kan het niet anders, neem dan heel graag even contact met ons op.

Opvang tijdens vakantie- en studiedagen. 

De 9 extra opvangdagen in het pakket van 49 weken zijn uitsluitend in te zetten tijdens de vaste opvangdag(en) van het kind. In overleg is extra opvang buiten de vaste dag(en) mogelijk. Of dit doorgang kan vinden hangt af van het aantal kinderen in de groep en de personeelsbezetting. Deze extra opvang wordt altijd apart in rekening gebracht.

Overschrijding extra opvangdagen.

Bij overschrijding van de 9 extra opvangdagen in het pakket van 49 weken worden deze apart in rekening gebracht.

Pakket exclusief vakantie- en studiedagen.

Aanmelden voor vakantie- en studiedagen kan ook wanneer het kind een pakket exclusief vakantie- en studiedagen heeft. Echter bieden wij dan geen garantie op een plek. Deze dagen worden apart in rekening gebracht.

Geldigheidsduur vakantie- en studiedagen.

Als deze dagen zijn onderdeel uitmaken van je pakket (49 weken) dan zijn ze een jaar geldig vanaf de dag van inschrijving. Daarna vervallen ze.

Jaarlijkse sluitdagen

Wij zijn gesloten tijdens alle officiële feestdagen inclusief 8 oktober (Alkmaars Ontzet). Verder zijn we in week 3 en 4 van de zomervakantie gesloten (zomersluiting).

Ruildagen

Het ruilen ruilen van een vaste dag voor een andere kan tweemaal per jaar in overleg en is afhankelijk van het aantal kinderen en de personeelsbezetting. Het ruilen van dagen kan binnen een periode van vier weken. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld aangeeft 3 januari te willen ruilen dat kan binnen vier weken na deze datum.

Wisselen van opvangdag(en)

Het verruilen van de ene opvangdag voor een andere is mogelijk. Garantie voor een terugkeer naar de opgegeven dag kunnen wij echter nooit bieden.

Wijzigingen, annuleringen en/ of opzeggingen

Lees daarvoor de algemene voorwaarden, bijgesloten in je contract.

Broertjes en zusjes

Broertjes en zusjes hebben altijd voorrang wanneer er plek vrijkomt op de BSO. Helaas kunnen kinderen niet altijd op de door ouders gewenste datum komen. Wij blijven afhankelijk van het vertrek van kinderen en moeten ons houden aan de wettelijk toegestane groepsgrootte.

Betalingen

Bij het sturen van facturen vragen we deze binnen 14 dagen te voldoen middels een bankoverschrijving. Bij het overschrijden van deze termijn sturen we een herinnering. Blijft betaling uit dan sturen we je na 21 dagen nogmaals een herinnering met het verzoek binnen 7 dagen te betalen. Is dit laatste verzoek tevergeefs dan zijn we genoodzaakt telefonisch contact op te nemen. 

Heb je financiële problemen of zijn er andere omstandigheden waardoor je niet aan betalingsverplichtingen kunt voldoen? Neem alsjeblieft contact met ons op. Samen kijken we naar een oplossing.

Toestemmingsformulier

Tijdens de intake krijgt je als ouder een toestemmings- of afsprakenformulier over uitstapjes, zelfstandig buiten spelen en gegevensuitwisseling met school. Deze dient altijd ingevuld en ondertekend bij ons ingeleverd te worden. Zo is duidelijk wat je kind(eren) en ons is toegestaan tijdens BSO-uren.

Zieke kinderen

Zieke kinderen gaan niet naar de BSO, ze voelen zich thuis het beste op hun gemak en er is kans op infectie/besmettingsgevaar. Wordt je kind ziek tijdens BSO-opvang dan bellen we. Als je kind 38,5 C koorts heeft, moet spugen en/of heftige diarree heeft willen we dat je het zo spoedig als mogelijk ophaalt.

Als je kind ziek is meld dan de aard van de ziekte aan de BSO, soms is melding bij de GGD verplicht.

BSO De Stadsgeuzen hanteert richtlijnen en adviezen van de GGD en handelt conform de Wet Bestrijding Infectieziekten. In geval van twijfel rond ziekte wordt er contact opgenomen met de GGD. Als ouder wordt je hierover geïnformeerd.

Zelfzorgmiddelen en medicijnen op voorschrift van huisarts of specialist

Op BSO De Stadsgeuzen worden zelfzorgmiddelen en medicijnen onder strikte voorwaarden toegediend. Hiervoor hebben we een Protocol Medicijnverstrekking opgesteld. Middels een formulier kun je een verzoek indienen voor het geven van medicatie.

Paracetamol en andere pijnstillers worden niet toegediend op de BSO. Bij uitzondering dient hier een formulier voor ingevuld te worden. Als het om een noodsituatie gaat en je bent niet bereikbaar wordt er contact met de huisarts gezocht.

Pesten

Kinderen worden soms gepest en kinderen kunnen dat heel onopvallend doen. Vertelt je kind thuis iets over pesten, ook al gaat het over een ander kind, geef dat alsjeblieft aan ons door. Wij vinden het belangrijke informatie en kunnen in dat geval, in overleg met jou als melder, direct actie ondernemen.

Trakteren

Het is altijd leuk om te trakteren. Laat dit even van tevoren weten dan kunnen we het plannen. Je kunt bij ons terecht met vragen over kinderen met allergie.

De wet IKK

De IKK, de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang schrijft voor dat alle kinderopvangcentra een duidelijk beleidsplan opstellen over de onderwerpen veiligheid en gezondheid. Dit beleidsplan dient voortdurend geactualiseerd te worden. Dit alles met het doel een zo veilig mogelijke opvang te bieden aan kinderen en personeel. Het uitgebreide beleidsplan is elders op deze website te lezen.