Huisregels.

Wennen op de BSO.

Het is belangrijk dat uw kind zich snel thuis voelt bij ons op de BSO. U en uw kind zijn van harte welkom om eens een uurtje langs te komen om te kijken en eventueel mee te doen. We maken daarover graag een afspraak.

Algemene dagindeling.

Alle kinderen worden van school opgehaald en gaan naar de BSO locatie. Oudere kinderen mogen, mits ze toestemming hebben van ouders, zelfstandig naar de BSO komen. Op de BSO wordt fruit en een crackertje gegeten en wat gedronken. Dit is meteen het moment om rustig de verhalen van de kinderen te horen. Daarna is er een mogelijkheid tot activiteit, vrijspel binnen, buiten of een eventueel uitstapje. Deelname aan activiteiten is niet verplicht. Het kind kan zelf bepalen of het mee wil doen.

In de vakantie is er meer tijd om dingen te ondernemen. Ruim van te voren is het vakantieprogramma bekend en de tijden waarop we weg gaan voor een uitstapje.

Oudergesprekken.

Eénmaal per jaar is er gelegenheid tot een tienminuten gesprek. Daarnaast is het altijd mogelijk om vragen te stellen of een aparte afspraak te maken.

Halen en brengen.

Bij het halen van uw kind is er altijd ruimte voor een korte overdracht. Hoe is de dag verlopen? Zijn er meldingen van de juf of meester op school? Heeft u geen tijd, geen probleem. Geef wel door aan de Pedagogisch Medewerker dat u uw kind meeneemt. Als uw kind door een ander wordt opgehaald na schooltijd of bij een vriendje gaat spelen geef dit door. Kinderen worden niet aan onbekende personen meegegeven.

Te laat ophalen.

Het kan altijd voorkomen dat u het niet redt om op tijd uw kind te halen. Probeer dit telefonisch of via de app-groep door te geven. Als het heel laat wordt probeer dan uw kind te laten halen door een ander. Geef ook dit alstublieft door, zodat kind en Pedagogisch Medewerker het weten. Als u vaker dan twee keer 10 minuten te laat komt geven we aan dat dit de volgende keer in rekening gebracht wordt (per kwartier). Er zal eventueel een voorstel aangereikt worden tot verlenging van de opvangtijd in het contract van uw kind.

Afwezigheid en vakantie.

Als uw kind niet komt door ziekte of vakantie geef dit door via het betreffende nummer (zie pagina contact). Laat eventueel een voicemail, app of sms achter als u niet tijdig de pedagogisch medewerker te pakken krijgt. Heeft u al een planning voor vakantie(s) dan zouden wij deze ook graag weten i.v.m onze eigen agenda.

Vakantieopvang.

Voor het gebruik van opvang tijdens vakantiedagen geldt de volgende afspraak. Meld uw kind drie weken van te voren aan zodat het kan worden ingeroosterd. Aankomende Vakantie en /of studiedagen worden door ons aangekondigd via WhatsApp. Aanmelden op een later tijdstip kan, maar bied geen garantie op een plek. Is het kind eenmaal ingeroosterd dan worden de opvangdagen in rekening gebracht.

Studiedagen.

Hier gelden dezelfde afspraken zoals van toepassing op vakantieopvang. 

Opvang tijdens vakantie- en studiedagen.

Aanmelden voor vakantie- en studiedagen kan ook wanneer het kind een pakket heeft exclusief vakantie- en studiedagen. Echter  bieden wij dan geen garantie op een plek.

Jaarlijkse sluitdagen.

Wij zijn gesloten tijdens alle officiële feestdagen, incl 8 oktober (Alkmaars Ontzet). Verder zijn we in week 3 en 4 van de zomervakantie gesloten.

Ruildagen.

Ruilen van een vaste dag voor een andere dag kan 2x per jaar als de bezetting het toelaat. Het ruilen van dagen kan binnen een periode van vier weken. Dit betekent dat als u aangeeft bijvoorbeeld 3 januari te willen ruilen dat kan binnen vier weken na deze datum, of twee weken ervoor en twee weken erna. Zijn hier vragen of onduidelijkheden over? We nemen het graag met u door.

Wijzigingen, annuleringen en/ of opzeggingen.

Zie de algemene voorwaarden in het contract.

Broertjes en zusjes

Broertjes en zusjes hebben altijd voorrang wanneer er plek vrijkomt op de BSO. Dit betekent helaas niet dat kinderen altijd op de door ouders gewenste datum kunnen komen. Wij blijven hoe dan ook afhankelijk van het vertrek van kinderen en dienen ons te houden aan de maximaal toegestane groepsgrootte.

Betalingen

Bij het sturen van facturen verzoeken we deze binnen 14 dagen te voldoen middels een bankoverschrijving. Bij het overschrijden van deze termijn sturen we een herinnering. Blijft betaling uit dan sturen we u na 21 dagen nogmaals herinnering met het verzoek binnen 7 dagen te betalen. Is dit laatste verzoek vergeefs dan zijn we genoodzaakt telefonisch contact op te nemen. 

Heeft u financiële problemen of verkeert in andere omstandigheden waardoor u niet aan de betalingsverplichting kunt voldoen? Neem dan alstublieft contact met ons op. Samen kunnen we dan kijken naar een oplossing.

Toestemmingsformulieren.

Bij de intake heeft u enkele toestemmingsformulieren gekregen, onder andere over uitstapjes, zelfstandig buitenspelen, foto’s van uw kind en gegevensuitwisseling met leerkrachten. Deze heeft u ingevuld en ondertekend. Zo is duidelijk wat uw kind en ons is toegestaan tijdens de BSO-uren.

Zieke kinderen.

In principe gaan zieke kinderen niet naar de BSO, ze voelen zich thuis het beste op hun gemak en er is kans op infectie/besmettingsgevaar. Wordt uw kind op de BSO ziek dan bellen we. Als het kind 38,5 C koorts heeft, moet spugen en/of heftige diarree heeft verzoeken we u het zo spoedig mogelijk op te halen (er is dan ook sprake van infectie/ besmettingsgevaar).
Als uw kind ziek is meld dan de aard van de ziekte aan de BSO, soms is melding bij de GGD verplicht.

BSO De Stadsgeuzen hanteert richtlijnen en adviezen van de GGD en handelt conform de Wet Bestrijding Infectieziekten. In geval van twijfel wordt er altijd contact opgenomen met de GGD. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Zelfzorgmiddelen en medicijnen op voorschrift van huisarts of specialist.

Op BSO De Stadsgeuzen worden zelfzorgmiddelen en medicijnen onder strikte voorwaarden toegediend. Hiervoor hebben we een Protocol Medicijnverstrekking opgesteld. Als ouders kunt u met een formulier een verzoek indienen.
Paracetamol en andere pijnstillers worden in principe niet toegediend op de BSO. Bij uitzonderingen zal hiervoor een formulier ingevuld dienen te worden. Als het om een noodsituatie gaat en u bent niet beriekbaar wordt er contact met de huisarts gezocht.

Pesten.

Kinderen worden soms gepest en kinderen kunnen dat heel onopvallend doen. Als uw kind thuis iets vertelt, ook al gaat het over een ander kind, wilt u dat dan aan ons melden? Wij vinden het belangrijke informatie en kunnen in dat geval, in overleg met u, actie ondernemen.

Trakteren.

Het is altijd leuk om te trakteren. Laat dit even van tevoren weten dan kunnen we het inplannen.
U kunt bij ons terecht met vragen over kinderen met allergie.

De wet IKK

De IKK, de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang schrijft voor dat alle kinderopvangcentra een duidelijk beleidsplan opstellen over de onderwerpen veiligheid en gezondheid. Dit beleidsplan dient ook voortdurend geactualiseerd te worden. Dit alles met het doel een zo veilig mogelijke opvang te bieden aan kinderen en personeel. Het uitgebreide beleidspan is elders op deze website te lezen.