Klachtenreglement.

Ben je als ouder ontevreden over de opvang van je kind of de dienstverlening van BSO De Stadsgeuzen? 

Geef dat graag door. De klachtenregeling is bedoeld voor klachten over gedragingen van de houder richting ouder en/of kind, gedragingen van personeel richting ouder en/of kind of over de overeenkomst tussen houder en ouder. Ook overige klachten bespreken wij graag.

In de meeste gevallen is het raadzaam om ongenoegens te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is; de pedagogisch medewerker of de houder. De meeste klachten worden gelukkig op deze manier opgelost. Wanneer dit niet het geval is  kun je een beroep doen op onze klachtenregeling. Schriftelijk dien je dan een klacht in bij de houder.

Als houder hebben wij de verantwoordelijkheid:

• Klachten zorgvuldig te onderzoeken
• Je op de hoogte te houden van de voortgang
• De klacht zo snel mogelijk af te handelen (uiterlijk binnen 6 weken)
• Je te informeren op welke termijn er eventuele maatregelen worden genomen

Ben je na deze ondernomen actie niet tevreden neem dan contact op met De Geschillencommissie Kinderopvang. BSO De Stadsgeuzen is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze commissie fungeert als de officiële klachtencommissie van onze buitenschoolse opvang. 

BSO De Stadsgeuzen committeert zich aan het volgende geschillenartikel:

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij BSO De Stadsgeuzen in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder(commissie) de klacht bij de stichting indiende, schriftelijk of in een andere vorm bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door BSO De Stadsgeuzen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)

4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is de stichting aan deze keuze gebonden. Indien BSO De Stadsgeuzen een geschil aanhangig wil maken, moet deze de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze daarmee akkoord gaat. BSO De Stadsgeuzen dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van De Geschillencommissie is beschikbaar via de website en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door De Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.


Kindreglement Geschillencommissie 2018
191 downloads