Klachtenreglement.

Als u als ouder ontevreden bent over iets betreffende de opvang van uw kind of de dienstverlening van BSO De Stadsgeuzen, dan horen wij dat graag. De klachtenregeling is bedoeld voor klachten over gedragingen van de houder richting ouder en/of kind, gedragingen van personeel richting ouder en/of kind of over de overeenkomst tussen houder en ouder. Ook overige klachten bespreken wij natuurlijk graag met u.

In de meeste gevallen is het raadzaam om uw ongenoegen te bespreken met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is; de pedagogisch medewerker of de houder. De meeste klachten blijken gelukkig op deze manier opgelost te kunnen worden. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling. U dient dan schriftelijk een klacht in bij de houder.

Als houder hebben wij de verantwoordelijkheid:

• Uw klacht zorgvuldig te onderzoeken
• U zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang
• De klacht zo snel mogelijk af te handelen (uiterlijk binnen 6 weken)
• U te informeren op welke termijn er eventuele maatregelen worden genomen

Wanneer u na deze ondernomen acties niet tevreden bent, kunt u zich wenden tot De Geschillencommissie Kinderopvang. BSO De Stadsgeuzen is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Deze commissie fungeert als de officiële klachtencommissie van onze buitenschoolse opvang. BSO De Stadsgeuzen committeert aan het volgende geschillenartikel:

1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij BSO De Stadsgeuzen in te dienen.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.

3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door BSO De Stadsgeuzen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)

4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien BSO De Stadsgeuzen een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. BSO De Stadsgeuzen dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van De Geschillencommissie is beschikbaar via de website en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wegen van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door De Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

kindreglement van de geschillencommissie
PDF – 31,7 KB 937 downloads